• Artha werkt vanuit bevlogenheid, bezieling & bezinning

Ons Team

Cor van Geffen

Cor is een enthousiaste, dynamische trainer en coach. Hij is gedreven om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Hij werkt vanuit bezieling, met respect, humor en acceptatie. Cor is open, uitnodigend en een gedreven inspirator.

Heeft meer dan 20 jaar ervaring als facilitator van organisatie- en teamontwikkeling. Hij is gespecialiseerd in veranderingsprocessen en leiderschapsthema’s in organisaties.

Zijn lijfspreuk (T. Edison):

We zouden onszelf en de wereld verbazen als we alles deden waartoe we in staat zijn.

Belle Stokhof

Ik ben Belle Stokhof, geboren in Makassar (Indonesië). Ik heb ervaring als acteur en trainingsacteur. Daarnaast was ik lange tijd fitness-docent en studeerde ik voedingsleer. Ook heb ik met veel plezier de driejarige opleiding Professionele Communicatie gevolgd bij het Phoenix- instituut. Alle paden en vaardigheden uit mijn leven zijn voor mijn gevoel samengekomen in mijn coachingspraktijk. Mijn stijl is no-nonsense en scherp, en tegelijkertijd liefdevol en betrokken.

Martine Karsdorp

Martine is een oprechte luisteraar, zonder oordeel. Ze gelooft dat het belangrijk is om op zoek te gaan naar waar het je echt om gaat en moedigt je aan om dat te ontdekken. Ze biedt  uitdaging en inzicht in een sfeer van warmte en vertrouwen

Hoe werken wij

Onze activiteiten zijn gericht op het vergroten van autonomie en persoonlijk leiderschap. Zelfreflectie is een belangrijk sleutelelement in onze benadering, ondersteund door de invalshoeken van diverse theorieën. Hierbij benutten we ook onze diepgaande kennis van mensen, ontwikkelings- en veranderprocessen.

We geloven in het oneindige potentieel van mensen. En in het belang van autonomie en authenticiteit. We geloven in het belang van zingeving en bouwen daarom graag aan de belangrijke elementen verbinding, vertrouwen en veiligheid.

We werken primair vraaggericht en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de behoefte van mens en organisatie. Hierbij werken we resultaatgericht op basis van de door de opdrachtgever vastgestelde ontwikkelingsdoelen. We hebben vaak langdurige relaties met onze opdrachtgevers vanuit wederzijds commitment aan deze doelen.

We werken met creatieve en verrassende werkvormen en bestaande en bewezen concepten. Hierbij gaan ontwikkeling, oprechte aandacht en plezier hand in hand. We doorbreken patronen en vervangen deze door nieuwe, terwijl we met elkaar aan het werk zijn. We helpen om de vertaalslag te maken van complex naar eenvoudig vanuit vakmanschap en ervaring.

We werken vanuit inspiratie en betrokkenheid. Dat kan alleen als onze deelnemers geraakt worden door datgene wat we aanbieden. We bieden perspectieven op bevlogenheid en betrokkenheid, het kunnen vergroten van invloed en mogelijkheden op het verbeteren van perspectief.

We genieten van groei en verandering bij de organisaties waar we aan de slag zijn. Zien dat de gewenste verandering gaat werken doordat er op overtuigingen niveau daadwerkelijk wat veranderd is. Dat is de sleutel voor succes.

ETHIEK

Wij werken vanuit de Ethische principes van de Europese  Associatie van Transactionele Analyse:

  • Respect
  • Empowerment
  • Bescherming
  • Verantwoordelijkheid
  • Commitment in de relatie

Respect komt voor ons tot uitdrukking in het aanbieden van een veilige leeromgeving en het volledig accepteren van mijn cliënt als individu. Ook door te proberen de ander zo goed mogelijk te begrijpen en van daaruit te begeleiden.

Empowerment komt voor ons tot uiting door onze gedrevenheid om het zelfbewustzijn en de autonomie van onze cliënten te vergroten.

Bescherming komt voor ons tot uiting door het uitwerken van een goed werkcontract en het aanbieden van een veilige leeromgeving.

Verantwoordelijkheid  komt voor ons tot uiting in het nemen van verantwoordelijkheid voor het coachings- of trainingstraject en het creëren van omstandigheden waarin onze cliënten kunnen leren zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven in handen te nemen.

Commitment in relaties komt voor ons tot uiting in de verbinding die we met elke cliënt en opdrachtgever maken. Zowel op functioneel als op relationeel niveau.

Instrumenten

Talent Motivatie Analyse

De TMA (Talent Motivatie Analyse) Methode is een geïntegreerde systematiek voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling van talenten en competenties centraal staat. De TMA Methode, uitgegeven door EhrmVision, helpt op concrete wijze het beste uit mensen te halen.

De TMA Methode wordt aangeboden als een online service en wordt gebruikt voor talent- en competentie management, 360 graden feedback, loopbaancentra, TMA Talentenanalyses, MD trajecten, mobiliteitsvraagstukken, beoordeling en beroepskeuze.

Insights Discovery

Insights Discovery is een systeem dat gebaseerd is op het werk van psycholoog Carl Jung, die baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van persoonlijkheidstypologie.

Het is een zeer goed en uitgebreid hulpmiddel voor het leren kennen van de eigen werkstijl in al zijn nuances en te begrijpen welke invloed het heeft op de zakelijke een collegiale relaties. Tevens biedt het profiel handvatten voor verbetering van de effectiviteit, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Het instrument kan worden uitgebreid met tools op gebied van teams,organisaties en leiding geven waardoor er een samenhangende aanpak is gericht op igniting corporate spirit.

TIFF

De TIFF brengt op heldere wijze in kaart waar iemand effectief is in zijn of haar gedrag, en waar dat minder of niet het geval is. De TIFF geeft vervolgens concrete aanknopingspunten om de eigen effectiviteit te vergroten. Werken met de TIFF en Functional Fluency, het model dat ten grondslag ligt aan de TIFF, helpt om inzicht te krijgen in hoe individuele leidinggevenden en teams omgaan met hun energie.

Effectief gedrag en energiebalans

Een TIFF-traject begint altijd met het online invullen van de TIFF-vragenlijst. Op basis van de analyse van de ingevulde gegevens vind er een individueel evaluatiegesprek plaats waarbij helder wordt waar iemands gedrag effectief is en waar dat minder of niet het geval is. Aan het eind van een ontwikkelings- of trainingstraject kan een afrondende test met een evaluerend feedbackgesprek plaatsvinden, waarin de veranderingen in effectief gedrag en energiebalans zichtbaar worden.

De TIFF (Temple Index of Functional Fluency) is ontworpen door Susannah Temple en vindt haar oorsprong in de Transactionele Analyse.

Theoretische basis

TRANSACTIONELE ANALYSE

Transactionele Analyse (TA) is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie met grote toepassingsmogelijkheden op het terrein van management, opvoeding, onderwijs en therapie.

Het centrale uitgangspunt van TA wordt samengevat met de term: ik ben ok, jij bent ok. Dat is een rijke en optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken. Het maakt ons milder wanneer we met ‘niet ok’-aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen. TA vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij noemen dat bij voorkeur ‘je eigen leven vormgeven’.

TA is een communicatietheorie: ze biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties.

Daarnaast is TA een ontwikkelingstheorie: ze biedt een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te verstaan. TA biedt een referentiekader om het intrapsychisch functioneren van mensen te begrijpen. Het heldere, pragmatische begrippenkader reikt een kapstok aan om de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring aan op te hangen.

NLP

In de zeventiger jaren ontwierpen de Amerikanen Richard Bandler, hoogleraar taalkunde, en de Gestalttherapeut en computerdeskundige John Grinder een nieuw model voor therapeutische communicatie: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Bandler en Grinder bestudeerden het werk van zeer succesvolle psychotherapeuten om achter het geheim van hun succes te komen.

Voor Bandler en Grinder was de bruikbaarheid van een model het belangrijkste criterium. Ze waren niet zozeer geïnteresseerd in de vraag of een model ‘waar’ was, maar veel meer in de vraag ‘hoe doet iemand wat hij doet’.

Misschien is wel de belangrijkste vooronderstelling binnen NLP: ‘ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken’. Het onbewuste wordt hierbij gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken.

SYSTEMISCH WERK

Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee iemand geconfronteerd wordt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel..

Bij Systemisch Werken maken we gebruik van zogenoemde ‘opstellingen’. Een opstelling is een soort levende foto, een tableau vivant. Via deze werkwijze krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem of binnen je organisatie. Het uitgangspunt is respect voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van verbinding en acceptatie.

Systemisch werken geeft de mogelijkheid om de ontstane verstrikkingen in een systeem bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in het systeem.

Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en je verhouding tot anderen in je systeem, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.